SRP Obedska bara Prikaži na mapi

CARSTVO PTICA

Naziv: Obedska bara


Status zaštite: Specijalni rezervat prirode
Upravljač- staralac: JP "Vojvodinašume", Šumsko gazdinstvo "Sremska Mitrovica"
Parobrodska 2, 22000 Sremska Mitrovica
tel. +381 22622111, faks +381 22612949, www.vojvodinasume.rs
Osnovana: 1994.
Čuvarska služba: JP "Vojvodinašume", Šumsko gazdinstvo "Sremska Mitrovica"
Parobrodska 2, 22000 Sremska Mitrovica
tel. +381 22 622111, faks +381 22 612949, www.vojvodinasume.rs
Vodička služba: JP Vojvodinašume, Kontakt osoba za posete rezervatu: Slobodan Peter(062 800 4608, peters@ikomline.net)
Info centar: Info centar u parku "Obedska bara", kod nekadašnjeg hotela "Obedska bara"
Koordinate: N 447242 E1987 97

Osnovne informacije:
Nekada čuveni ornitološki rezervat, a danas specijalni rezervat prirode, ovaj prostrani močvarno-šumski kompleks nalazi se uz reku Savu u južnom Sremu (Vojvodina, Srbija). Najveću vrednost područja čini autentičan splet mrtvaja, bara, okana, močvarne vegetacije, vlažnih livada i šuma sa izuzetno bogatim diverzitetom ekosistema i vrsta, posebno onih ugroženih. Obedska bara je jedno od retkih još očuvanih plavnih ritskih područja sa specifičnostima kao što su stoletne mešovite šume hrasta lužnjaka, kolonije ptica močvarica i brojne prirodne retkosti. Bara je ostatak meandra starog korita reke Save čiji glavni tok danas teče južnije. Njeno korito, na čijem su obodu sela Obrež i Kupinovo, se zbog svog oblika naziva „Potkovica". Viši, kopneni deo, ispresecan vodenim depresijama i staništima starih hrastovih šuma naziva se „Kupinske grede". Obedska bara je poznata zbog raznovrsnih močvarnih i šumskih staništa, brojnih vrsta sisara, riba, vodozemaca, gmizavaca, insekata i izuzetnog bogatstva flore, ihtiofaune i posebno ornitofaune.

Šira oblast:

Obrež je naselje u Srbiji u opštini Pećinci u Sremskom okrugu. 44 44 06 19 58 12

Kupinovo 44 42 12 20 02 32
Kupinovo je jedino sremsko selo koje je bilo kraljevski grad. Naime, u njemu su ostaci grada Kupinika, sedišta srpskog despota Lazarevića i Đurđa Brankovića. Turci su ga 1521. godine osvojili i spalili. U Kupinovu se nalazi crkva Svetog Luke poznata među seljanima kao Despotska crkva, koja je najstarija pravoslavna crkva severno od Save i Dunava. Iz temelja rušena obnovljena je 1730. godine.Najstariji deo sela je sačuvan i zaštićen kao Etno-selo i tu se nalaze neke od najstarijih kuća u Vojvodini, koje su zakonom zaštićene kao kulturna dobra Srbije. Ima kuća sa početka XIX veka koje su pravljene od pletari sa trščanim krovom. Kuće imaju tremove i doksate sa drvenim stubovima i arkadama.

Zoniranje:
I režim 314,92 ha (3,21%)
II režim 2565,08 ha (26,12 %)
III režim 6940,00 ha (70,67 %)

Međunarodni status zaštite:
IBA – Značajno područje za ptice od 1989. god
IPA – Značajno područje za biljke od 2005. god
Ramsar lokalitet od 1977. god


Flora:
Na osnovu literarnih podataka na području Obedske bare zabeleženo je preko 280 biljnih vrsta.Biljno geografski podaci (Obradović, Budak, Acević, 1977) ukazuju na prisustvo biljaka užeg rasprostranjenja kao što su: panonske, dacijske, mediteranske i atlanske vrste.Analiza elemenata flore ukazuje na prisustvo endemskih, reliktnih i retkih vrsta. Od endemskih vrsta značajni su subendemski predstavnici: zečiji trn (Ononis spinoso – hircina) i vrsta deteline (Trifolium angulatum) koje ističu panonski karakter ovog područja.Karpatska biljka banatski različak (Centaurea banatica), dacijsko – pontskog elementa flore nalazi se u ovom prelaznom šumo – stepskom području na zapadnim granicama rasprostranjenja.Grupa mediteranskih biljaka zastupljena je značajnom zbirnom vrstom srednjeevropskog karaktera, vodeni orašak (Trapa natans agg.) koje je danas u povlačenju i ponaša se kao reliktna vrsta.Srednjeevropskog elementa flore su značajne vrste vodenog biotopa Obedske bare: beli lokvanj (Nymphaea alba) i testerica (Stratiotes aloides) koje samo u ovom području grade bogate, jedinstvene biljne zajednice.Od značaja za floru Obedske bare je reliktna vrsta šireg rasprostranjenja, aldrovanda (Aldrovanda vesiculoza) koja je u našoj zemlji zabeležena samo kod Kupinova. Najnovijim istraživanjima (Obradović et all. 1977, Gajić, Karađić, 1991.) nije pronađena.Kao ostatak nekadašnje kulture zabeležena je lekovita vrsta, iđirot (Acorus calamus) koja je u fazi povlačenja u panonskom delu naše zemlje.Zaštita ovih vrsta obezbeđuje se Uredbom o zaštiti prirodnih retkosti Srbije, kao zaštita prvog stepena što podrazumeva zabranu korišćenja, uništavanja i preduzimanja drugih aktivnosti kojima bi se mogle ugroziti zaštićene vrste i njihova staništa.

.

Fauna:
Do sada je u Specijalnom rezervatu prirode "Obedska bara" zabeleženo 222 vrsta prica. Pored ptica, rezervat nastanjuje i veliki broj vrsta sisara 50 vrsta, 16 vrsta riba, preko 1200 vrsta insekata, preko 200 vrsta zooplanktona, oko 180 vrsta gljiva.

Geologija , geomorfologija, hidrologija:
Promenom klimatskih uslova u doba starijeg pleistocena, dolazi do smanjenja padavina i temperature vazduha, a to je uslovilo da Prasava uspori svoj tok i akumulira velike količine rečnog nanosa, što je dovelo do pomeranja korita reke.

 

×