SRP Gornje podunavlje Prikaži na mapi

DRUGAČIJA STRANA DUNAVA

Naziv: Gornje Podunavlje


Status zaštite: Specijalni rezervat prirode
Upravljač- staralac: JP "Vojvodinašume", Preradovićeva 2, 21 131 Petrovaradin
Šumsko gazdinstvo "Sombor", Apatinski put 11, 25 000 Sombor
http://gornjepodunavlje.sgsombor.co.rs/
Osnovana: 20. jul2001. god
Čuvarska služba: Kontakt, Radmila Šakić Peurača (062 800 5350, srpgp.sgsombor@gmail.com)

Vodička služba: Kontakt osoba za posete rezervatu: Radmila Šakić Peurača (062 800 5350, srpgp.sgsombor@gmail.com)
Info centar: Informativno-edukativni centar u reonu "Karapandža"
Koordinate: N 45°31′30″ E 19°07′35″

Osnovne informacije:
SRP "Gornje Podunavlje" je jedan od dunavskih bisera Vojvodine i Srbije. Rezervat je ostatak nekadašnjih prostranih plavnih predela Podunavlja. Područje Rezervata je složen mozaik vodenih i kopnenih ekosistema. Najveći deo Rezervata pokriven je kompleksima ritskih plavnih šuma. Ovakvi očuvani izvorni biotopi retko gde se mogu sresti, kako kod nas, tako i u Evropi.Specijalni rezervat prirode „Gornje podunavlje" zaštićeno je prirodno dobro I kategorije, koje se prostire uz levu obalu reke Dunav, od 1367. do 1433. km njegovog toka. Deo je velikog ritskog kompleksa koji se proteže i kroz susedne Mađarsku i Hrvatsku. Osim biološke raznovrsnosti Gornje Podunavlje krasi i autentično kulturno nasleđe. Kao rezultat prilagođavanja velikoj reci i njenim ćudima nastali su karakteristični izvorni običaji, nošnje, jezik, riblovni alat, čamci i jela koji privlače goste i Gornje Podunavlje čine atraktivnom destinacijom za posetioce.

Šira oblast:
Apatin 45 40 18 59
Apatin je smešten u severozapadnoj Bačkoj, na levoj obali Dunava, gde čini granicu sa Hrvatskom. Teritorija opštine zahvata površinu od 333 km², nalazi se između opština Sombor i Odžaci.Apatin je popularna turistička destinacija sa zanimljivim i u svetskim razmerama bogatim turističkim potencijalom zbog blizine šuma i Dunava.
Sombor 45 46 27 19 06 44
Grad Sombor se nalazi u severozapadnom delu Vojvodine, odnosno Srbije. Sombor i njegov atar su na dnu basena nekadašnjeg Panonskog mora. Sombor je od Beograda udaljen 175 km, a od Budimpešte 220 km.
Banja Junaković N E
Banja Junaković se nalazi na krajnjem severozapadu Vojvodine, udaljena od Apatina i Dunava svega 4,5 km a okružena prelepom hrastovom šumom nudi istinski raj za miran odmor i uživanje u prirodi.
Iako su termalni izvori otkriveni još davne 1913. godine, banja je sa radom započela 1983. godine, a za to kratko vreme se izborila za ravnopravno mesto među mnogobrojnim banjama Srbije, koje imaju neuporedivo duži vek trajanja.
Termo – mineralni izvori potiču sa dubine od 700 m, a dostižu temperaturu i do 50 C, tako da voda Banje Junaković mora da se rashlađuje.

Zoniranje:
I režim 261,62 ha (1.33 %)
II režim 4.843, ha (24.71 %)
III režim 14.499,56 ha (73,96 %)

Međunarodni status zaštite:


IBA – Značajno područje za ptice od 1989. god
IPA – Područje značajno za biljke od 2005. god
Ramsar lokalitet od 2007. god
Deo budućeg Rezervata Biosfere Mura-Drava-Dunav

Flora:
Biljni život ovde cveta pod uticajem podzemnih i plavnih voda. Vegetacija se sastoji od 57 zajednica zeljastih biljaka, šumskog i žbunastog rastinja i preko 1000 biljnih vrsta, uključujući neke od najugroženihih vrsta u Srbiji. Gornje Podunavlje ima dobro razvijene močvare, močvarne livade, aluvijalne šume, ali i šume hrasta lužnjaka, jasena i topole na suvljim zemljištima. Prisutne su ekološki vredne autohtone šumske zajednice, često nazivane i ritske šume.

Fauna:
Deo ovog bogatstva se ogleda i u prisustvu 55 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca, 9 vrsta gmizavaca, 230 vrsta ptica i 51 vrste sisara, kao i ogroman broj beskičmenjaka, od kojih se izdvaja fauna leptira sa preko 60 vrsta dnevnih leptira.

Geologija , geomorfologija, hidrologija:
Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje" nalazi se na lesnoj terasi i aluvijalnoj ravni Dunava. Lesna terasa se pruža u vidu fragmenata između Bezdana i Bačkog Monoštora i podeljena je na dve celine rečicom Plazović. Aluvijalna ravan Dunava niža je 3 do 4 m od rečne terase i pruža se u dužini od 64 km. Podeljena je u dva nivoa i predstavlja prostrani ritski kompleks sa meandrima, rukavcima, starim rečnim tokovima, rečnim adama i gredama. Posebno značajni hidrografski objekti ovog područja su Monoštorski Dunavac, Stari Dunavac, Petreški Dunavac, Srebrnički Dunavac, Staklarski Dunavac, rukavac Baračka, Bajski kanal, Kanal Bezdan – Prigrevica, Veliki Bački kanal itd. Svojom lepotom naročito se ističu Apatinski i Monoštorski rit.

.

Klima:
Na području Gornjeg Podunavlja vlada umereno – kontinentalna klima, odnosno panonska
klima semiaridnog tipa. Na klimu utiče Dunav te ova oblast spada u klimatski tip podunavski, koji je karakterističan po svežim julskim temperaturama, blagim srednje januarskim i nižim temperaturnim oscilacijama tokom godine. Na mikroklimu područja značajno utiče šumska vegetacija, koja zauzima oko 49 % posmatrane površine.

×