Geologija i geomorfologija

Lokalitet Stražilovo I Prikaži na mapi

Na samom ulazu u kompleks Stražilovo otkriveni su vertikalni sedimenti gornje krede taloženi pre oko 70 miliona godina. Sedimentološkim ispitivanjima utvrđene su pravilne smene krupnijih i sitnijih sedimenata što ukazuje da se radi o fliševima - sedimentnim stenama koje se talože u plitkim delovima okeana, a nakon akumuliranja, kao tokovi, odlaze u dublje delove okeana.

Paleontološko nalazište gornje krede Prikaži na mapi

Paleontološko nalazište gornje krede se nalazi u slivu Orlovačkog, Dobrog i Čerevićkog potoka. Sedimenti ovog lokaliteta predstavljaju jednu od najbogatijih riznica gornjokrednih fosila u Evropi. Do sada je sa ovog lokaliteta opisano 164 vrste cefalopoda, školjaka, puževa, korala i dr.

Stratigrafski profil Filijala Prikaži na mapi

U međunarodnoj geološkoj literaturi o stratigrafiji neogena «Centralnog Paratetisa» (prema zvaničnoj hronostratigrafskoj podeli – Chronostratigraphie und Neostratotypen, Papp et al., 1985) otvoren geološki profil na 'Filijali' izdvojen je kao facijalni stratotip panonskog kata.

Paleontološki lokalitet Grgeteg Prikaži na mapi

Na ovom lokalitetu otkriveni su sedimenti sarmata, panona i gornjeg ponta tzv. "Grgeteški slojevi". Otkrivena je, detaljno obrađena i izučena brojna kaspibrakična fauna mekušaca. Određeno je preko 40 vrsta od kojih je 12 vrsta prvi put utvrđeno. Prisustvo bogate i dobro očuvane fosilne faune mekušaca iz nekadašnjeg Panonskog mora istakli su lokalitet Grgeteg kao klasičnu lokalnost gornjeg ponta u okviru Panonskog basena, te zbog toga ulazu u evropsku i svetsku stratigrafiju.

Lesni profil Čot Prikaži na mapi

Lesni profil Čot je poslužio za formiranje hrono-stratigrafske šeme lesno-paleozemljišnih sekvenci Vojvodine kreiranoj po uzoru na stratigrafiju kineskog lesa.Ovo je jedini lokalitet u zemlji gde je utvrđena paleomagnetna granica između donjeg i srednjeg pleistocena što naglašava značaj ovog profila u globalnim razmerama.

×