NP Fruška Gora Prikaži na mapi

≈Uživajte u prirodi, kulturi i gastronomiji≈

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Status zaštite: Nacionalni Park

Upravljač- staralac:JP NP Fruška Gora, Zmajev trg 1, 21208 Sremska Kamenica, Tel. +381 21 463 666, +381 21 463 667, +381 21 463 824, +381 21 462 662, natlpfg@eunet.rs

Čuvarska služba: JP ''Nacionalni park Fruška gora'' ima zadatak očuvanja područja i u sklopu ovih aktivnosti prati i usmerava kretanje posetilaca. Uniforma čuvara prirode je zelene boje sa oznakama zaštićenog područja.

Vodička služba: po najavi

Info centar:

Zgrada info centra se nalazi na Iriškom vencu, kod spomenika. U okviru info centra radi vodička služba koja osim što vodi turističke posete, osposobljena je da posetiocima drži predavanja o nacionalnom parku i ekologiji. U info centru se nalazi prirodnjačka postavka i suvenirnica.

Osnovan: 1960. godine proglašena nacionalnim parkom, prvi nacionalni park u Srbiji

Koordinate: N 45º09'18" i E 19º42'16"

Fruška Gora je planina u Vojvodini, koja je nekada davno bila ostrvo u Panonskom moru. Zauzima površinu od oko 255 km². Fruška gora je ostrvska, stara gromadna planina. Najviši vrh je Crveni Čot (539 m), a ostali značajni vrhovi su Stražilovo (321 m), Iriški Venac (451 m) i Veliki Gradac (471 m). Centralni deo planine ima visinu od oko 400 mnv, dok ostali delovi imaju formu platoa.  Na planini Fruškoj Gori dominiraju bukove i hrastove šume koje se ovde smatraju autohtonim. Planina poseduje i manje delove sa četinarima, koji su uglavno sađeni. Zahvaljujući brojnim očuvanim fosilima, predstavlja svojevrsno ogledalo geološke prošlosti panonsko-karpatskog basena. Živi svet je sačinjen od brojnih mediteranskih i submediteranskih vrsta. Osim prirode, Frušku goru karakterišu i brojni kulturno-istorijski spomenici.

Šira oblast:

Novi Sad- N 45°15'18", E 19°50'41" -

je grad u Autonomnoj Pokrajini Vojvodina. Grad se nalazi na granici oblasti Bačka i Srem, na obalama Dunava i Malog bačkog kanala, u Panonskoj ravnici i na severnim obroncima Fruške gore.Novi Sad je, posle Beograda, drugi grad u Srbiji po broju stanovnika. Osnovan 1694. godine, Novi Sad je dugo vremena bio centar srpske kulture, zbog čega je dobio ime „Srpska Atina". Danas je Novi Sad poznat i po muzičkom festivalu Exit koji se održava svake godine leti, i okuplja turiste iz svih delova sveta.

 

Zoniranje:

  • I zona zaštite: 3,7 % ukupne površine, 30 lokaliteta  
  • II zona zaštite: 67% ukupne površine, većina šumskih staništa
  • III zona zaštite: 29,3 % ukupne površine, obuhvata turističke komplekse, infrastrukturu, degradirane površine, kopove i sl.

Međunarodni status zaštite:

  • IBA – Značajno područje za ptice
  • IPA – Značajno područje za biljke
  • PBA- Značajno područje za leptire

Flora:

Na prostoru uže zone NP Fruška Gora raste preko 1500 vrsta biljaka, od kojih su papratnjače zastupljene sa 32 vrste, golosemenice sa jednom vrstom, dok skrivenosemenice čine 90% flore Fruške Gore. Ova planina je u celini šumsko područje, ali uticajem čovekovih aktivnosti kroz istoriju pod šumom je danas ostalo 23 000ha.  Sada većinu prostora zauzimaju livade, pašnjaci, njive, vinogradi i voćnjaci. Preostale šumske zajednice su monodominantne šume kitnjaka i bukve i mešovite šume sa lipom i grabom kao pratećim vrstama. Površine pod stepama su minimalne i u fragmentima očuvane po obodu planine. Močvarna i barska vegetacija je vezana za niže nadmorske visine, uz Dunav i veće potoke. Submerzna i emerzna vegetacija slatkih voda je zabeležena u petrovaradinskom ritu.

Fauna:

Ihtiofauna (fauna riba) je zastupljena sa desetak alohtonih vrsta u veštačkim akumulacijama. Registrovane su 23 vrste vodozemaca i gmizavaca. Sisari su zastupljeni sa 60 vrsta, od kojih je najviše slepih miševa. Ornitofauna je najzastupljenija sa oko 200 vrsta. Fauna beskičmenjaka je slabo proučena.

Geologija , geomorfologija, hidrologija:

Ovaj planinski venac je na istoku i severu ograničen aluvijalnim ravnima Save i Dunava, dok je na jugu i zapadu uokviren lesnim zaravnima. Što se geološkog sastava tiče, Fruška gora je veoma raznolika. Dugo vremena Fruška gora je bila ostrvo i Panonskom moru, o čemu mogu da posvedoče fosilni nalazi školjki, puževa, ježeva, korala ali i biljaka kao što su palme i sl. koje su karakterištične za ostrvo.

Klima:

Fruška Gora se nalazi na granici umereno kontinentalne klime. Svojim karakteristikama Fruška Gora utiče na stvaranje mikroklimatskih uslova. Srednja godišnja teperatura je 11,2 ºC, sa osrednjim stepenom relativne vlažnosti vazduha od 76%. Prema padavinama, najvlažniji su meseci maj i jun, a najsuvlji septembar  oktobar.

Saobraćajna povezanost:.

Frušku Goru presecaju brojni putevi. Sama planina nalazi se 60 km daleko od Beograda i 10 km od Novog Sada. Iz pravca Beograda se može stići putem Beograd-Novi Sad do Banstola, 62 km od Beograda, odakle se put odvaja na zapad i vodi grebenom planine do Iriškog venca. Takođe se može doći iz granice sa Republikom Hrvatskom, autoputem Beograd-Zagreb, do raskrsnice kod na Rume. Na raskrsnici se odvaja u pravcu Rume i Iriga i nakon 6km stiže do Iriškog venca. Putni pravci su obeleženi sa znakovima za Nacionalni park Fruška gora.

 

 

 

×