NP Đerdap Prikaži na mapi

≈Čuda plavog Dunava≈

OSNOVNE INFORMACIJE

Status zaštite: Nacionalni park

Upravljač- staralac: JP "NP Đerdap", Kralja Petra I 14a, Donji Milanovac, Tel. +38130 590 788, www.npdjerdap.org, e-mail: office@npdjerdap.org

Čuvarska služba: JP "NP Đerdap", Kralja Petra I 14a, Donji Milanovac, Tel. +38130 590 788, www.npdjerdap.org, e-mail: office@npdjerdap.org

Vodička služba: JP "NP Đerdap", Kralja Petra I 14a, Donji Milanovac, Tel. +38130 590 788, www.npdjerdap.org, e-mail: office@npdjerdap.org

TOO Kladovo, Dunavska 16a, Kladovo; Tel. +381 19 801690, tookladovo@gmail.com, www.tookladovo.rs

TOO Majdanpek, Kralja Petra I bb, Donji Milanovac; Tel. +381 30 596184, office@toom.rs, www.toom.rs

TOO Golubac, Gorana Tošića Mačka 1, Golubac; Tel. +381 12 638614, togolubac01@gmail.com, www.golubac.rs

Info punktovi:

Donji Milanovac - upravna zgrada JP NP Djerdap sa stalnom interaktivnom postavkom u foajeu zgrade, koja obuhvata predstavljanje flore i faune ove oblasti ali i kulturno-istorijskog nasleđa;JP NP Đerdap, Kralja Petra I 14a, Donji Milanovac, Tel. +38130 590 788,

Ploče - Vizitorski centar - informativni prostor Nacionalnog parka se nalazi na Pločama i obuhvata  muzejsko-prirodnjačku postavku NP Đerdap

Osnovan: 1974.

Koordinate: N 44°26' 41'' i  E 22°09'07''

Nacionalni park Đerdap je najveći nacionalni park u Srbiji, koji se nalazi u severoistočnom delu Srbije, i prostire se na oko 63 800 ha. Ono što ga čini posebnim je reka Dunav, koja protiče celom njegovom teritorijom, i obrazuje najdužu klisuru u Evropi. Đerdap se sastoji od tri klisure, dva kanjona i tri kotline. Nadmorska visina se kreće od 60 do 803 metra, koliko je visok Liskovac i Šomrda. Na svom najužem mestu Dunav je širok 150 metara i dostiže naveću dubinu od 90 metara. Osim raznovrsnih oblika reljefa i objekata geonasleđa, ovo područje čine posebnim i veliki šumski kompleksi. Jedno je od najznačajnijih refugijuma drevne flore i faune. Spoj kulturno-istorijskih vrednosti, kako iz bliže, tako i dalje prošlosti i očuvane prirode, čini ovaj park jedinstvenim i poznatim u svetu.  Područje se prostire na teritoriji opština: Golubac, Majdanpek i Kladovo.

Šira oblast:

U neposrednoj blizini NP Đerdap se nalaze i sledeće zanimljive oblasti:

Viminacijum - N 44°44'13", E 21°13'32" - je arheološko nalazište u blizini Starog Kostolca, 12 kilometara od Požarevca. Rimski vojni logor i grad nastao je u I veku i trajao do početka VII veka. Bio je jedan od najznačajnijih legijskih logora na Dunavu, a izvesno vreme i glavni grad rimske provincije Gornje Mezije (Moesie Superior), koja je obuhvatala najveći deo Srbije, severnu Makedoniju i deo severozapadne Bugarske. Velika arheološka istraživanja su vršena pred izgradnju termoelektrane i površinskog kopa Drmno 1977. i nastavljena do danas.

 

Srebrno jezero - N 44°45'19", E 21°25'37" - Srebrno jezero je jezero na desnoj obali Dunava i predstavlja njen nekadašnji rečni rukavac koji je danas zatvoren dvema branama. Jezero je popularna destinacija za odmor i ribolov decenijama, ali od nedavno privlači turiste iz svih krajeva centralne Srbije. Kao rezultat rastuće popularnosti jezera, od nedavno je reklamirano kao „srpsko more", jer Srbija nema izlaz na more.

 

 

 

Zoniranje:

  • I zona zaštite – površina od 5.632,99 ha

  • II zona zaštite – površina od 13.414,99 ha

  • III zona zaštite – površina od 44.760 ha

Međunarodni status zaštite:

  • IBA – Značajno područje za ptice
  • IPA – Značajno područje za biljke
  • PBA –Značajno područje za leptire
  • Zaštićeno  pogranično područje - Transboundary Protected Area

Flora

Područje ovog nacionalnog parka naseljava preko 1100 biljnih taksona, od kojih su 43 vrste strogo zaštićene, dok su 124 zaštićene.Bogatstvo flore je uslovilo i bogatu vegetaciju, pre svega šumsku. U okviru velikog kompleksa šuma, opisano je preko 50 mešovitih šumskih i žbunastih zajednica, od kojih 35 zajednica ima reliktni karakter.

Fauna

Fauna dnevnih leptira se sastoji od 286 vrsta, zbog čega je Đerdap proglašen za PBA - područje značajno za leptire. Ihtiofauna je sačinjena od oko 65 vrsta, od kojih većina živi u Đerdapskom jezeru. Registrovano je 14 vrsta gmizavaca, dok su vodozemci zastupljeni sa 13 vrsta. Nacionalni park je stanište za preko 180 vrsta ptica. Fauna sisara je takođe raznovrsna i brojna, i predstavljena sa 63 vrste, od kojih je 14 vrsta slepih miševa, za koje je ovo područje veoma pogodno.

Geologija, geomorfologija i hidrologija

Klisura Dunava u delu Đerdapa je nastala sukcesivnim usecanjem Dunava u planinski masiv Karpata, čime su stvorene strme i vertikalne obale koje se izdižu iznad reke. Tektonski pokreti su na ovom produčju ostavili velikog traga, što se odražava na današnji izgled. Prisutni geomorfološki oblici su većinom fluvijalnog, denudacionog i karstnog porekla. Izgradnjom brane, reljef Đerdapa je znatno promenjen, i danas je najveća i najdublja klisura Evrope.

Klima

Klima ove oblasti je modifikovana, umereno-kontinentalna klima i kontinentalna klima Vlaške i Bugarske nizije. Na formiranje mikroklime u pojedinim delovima Đerdapa uticala je velika vodena masa i površina Dunava, kao specifične geomorfološke strukture i biljni pokrivač. Prosečna suma padavina na godišnje nivou iznosi 784mm, sa najvišom koncentracijom padavina u periodu od aprila do juna. Prosečna srednja godišnja temperatura iznosi 11,3ºC.

Saobraćajna povezanost

NP Đerdap se nalazi u severoistočnom delu Srbije, na granici sa Rumunijom. Do parka se može doći iz dva smera: preko Đerdapske magistrale M25, i regionalnog puta R106 Porečki most-Klokočevac. Osim toga, do parka se može doći i plovnim putem, organizovanim turističkim brodovima.

×