SRP Bagremara Prikaži na mapi

MIRIS BAGREMA

Naziv: Bagremara


Status zaštite: Specijalni rezervat prirode
Upravljač- staralac: ЈP „Vojvodinašume", Preradovićeva 2, 21 131 Petrovaradin, +381 21 431144
Šumsko gazdinstvo "Novi Sad", Vojvode Putnika 3, 22 000 Novi Sad, +381 21 557412, +381 21 557706
Osnovana: 01.02.2007. godine
Čuvarska služba: Aleksandra Vujasinović - +381 62 8005257,
aleksandra.vujasinovic@vojvodinasume.rs

Vodička služba: Aleksandra Vujasinović - +381 62 8005257,
aleksandra.vujasinovic@vojvodinasume.rs

Koordinate: 45 16 10 19 22 58

Osnovne informacije:
Specijalni rezervat prirode Bagremara se nalazi u Vojvodini, u zapadnoj Bačkoj, severno od naselja Bačka Palanka. Šuma Bagremara je jedino potvrđeno stanište biljne vrste kukurjaka Eranthis hyemalis u Srbiji. Ova višegodišnja ranoprolećna geofita iz porodice ljutića (Ranunculaceae) je prirodna retkost i spada u kategoriju krajnje ugroženih vrsta biljaka u Republici Srbiji. Iako je ova šuma sađena kultura bagrema, u njoj su očuvane specifične vrednosti autohtonih nizijskih mešovitih hrastovih šuma. U njoj je očuvana i dobro razvijena vegetacija ranoprolećnih biljaka, autohtona fauna karakteristična za nizijske šume, uz prisustvo entomofaune retkih vrsta. Sve turističke aktivnosti se obustavljaju između januara i marta, u periodu cvetanja i plodonošenja kukurjaka.Ulaznice se naplaćuju organizovanim grupama.

Šira oblast:
Park prirode Jegrička N 45°22′00″ E 20°04′00″
Park prirode Jegrička nalazi se na teritoriji Vojvodine i pod zaštitom je države kao značajno park prirode. Park prirode Jegrička se nalazi u srednjem delu toka Jegričke. U njemu dominiraju rečni, močvarni i barski biotopi. Predeo je obrastao trskom, hidrofilnim livadama i slatinama. Na prostoru parka nalazi se 80 vrsta vodenih i močvarnih biljaka, od kojih su mnoge i zaštićene. Faunu čini oko 150 registrovanih životinjskih vrsta, od kojih su mnoge retke i ugrožene. Treba napomenuti da je Jegrička i važno utočište vidri, što ukazuje na zdravo, bogato i čisto stanište ribljeg fonda, koji broji oko 80 alohtonih i autohtonih vrsta.
Park prirode Karađorđevo N 45 51 19 E 19 35 16
Specijalni rezervat prirode Karađorđevo se nalazi u jugozapadnom delu Bačke, 50 km od Novog Sada. Prostire se duž leve obale Dunava i čine ga prostorne celine: Bukinski rit i Mostonga, koja obuhvata Vranjak i Guvnište. Rezervat prirode „Kаrаđorđevo" pripаdа opštinаmа Bаčkа Pаlаnkа i Bаč. Po ekološkoj vаlorizаciji, ovo dobro spada u kаtegoriju od velikog znаčаjа, jer prestavlja rezervаt zа održаvаnje genetskog fondа visoke divljаči.

Zoniranje:
I režim 34,8 ha (29,60%)
II režim 82,78 ha (70,40%)
Zaštitna zona 271,16 ha

Međunarodni status zaštite: 
Nije određen

Flora:
Bagremara spada u najinteresantnije antropogene šume u kojima su očuvane odlike nekadašnje prirodne flore. Značajno je prisustvo ranih geofita. Područje je zaštićeno pre svega zbgo prisustva vrste kukurjak Eranthis hyemalis, koja raste u šumi kulture bagrema u većem broju u nekoliko populacija.

Fauna:
U Bagremari su zabeležene 93 vrste insekara, i ukupno 70 vrsta ptica, od kojih se 30 vrsta gnezde na ovom području.

Geologija , geomorfologija, hidrologija:
Bagremara se sastoji od dve celine – lesne terase i aluvijalne terase aluvijalne ravni Dunava. Prilikom većih padavina i zbog slabog oticanja vode, ona se u njima zadržava do leta.
U hidrološkom pogledu Bagremara nema stalnih površinskih voda. Neke niže depresije na lesnoj terasi čije je dno nepropustivo tokom zime i proleća napune se atmosferskim talogom koji se zadržava do sredine leta.Značaj za opstanak šume «Bagremare» imaju atmosferske i podzemne vode.

Klima:
Klima je okarakterisana umereno-kontinentalnom klimom, tj. panonskom klimom semiaridnog tipa. Na mezoklimu važan uticaj ima reka Dunav, te se Bagremara nalazi u području podunavskog klimatskog tipa, sa svežijim srednjim julskim temperaturama i blažim srednjejanuarskim temperaturama. Na mikroklimu utiče šumska vegetacija, tj. šuma zasada bagrema. Srednja godišnja temperature je 11 stepeni, sa najtoplijim mesecom julom, i najhladnijim januarom.

×